© 2017 KOSMOS.COM.VN.
ALL RIGHTS RESERVED.

Kosmos 2017 - Một chặng đường

Clip phóng sự về công ty cổ phần Kosmos Việt Nam năm 2017 nhìn lại.


Công ty cổ phần Kosmos Việt Nam tổng kết năm 2017.